Kako do licence za nepremičninskega posrednika?

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo posrednik/posrednica za nepremičnine, so predpisani s KATALOGOM STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI, ki ga najdete na spletnem naslovu Nacionalnega informacijskega središča – NRP.

K preverjanju znanja lahko pristopi

 • posameznik, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali

 • posameznik s končano najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po prejšnjih predpisih in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami na dan 24.5.2003 ali pri prodaji nepremičnin investitorja na dan 24.5.2006.

Preverjanje se opravi pri ustanovah, ki izvajajo izobraževanje za pripravo na preverjanje znanja za pridobitev poklicne kvalifikacije  posrednik/posrednica za nepremičnine, in sicer v pisni obliki in obliki ustnega zagovora.

Področja ki jih kandidat za posrednika mora obvladovati:

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 • Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Dopolnilno usposabljanje

Po določbi 8. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 50/06 – ZMVN, 72/06 – ZNPosr-UPB1 in 49/11) se je nepremičninski posrednik dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo v Uradnem listu RS, št. 46/09 javno povabilo za izbor izvajalcev izobraževanj za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov, ki izvajajo dopolnilno usposabljanje, in sicer:

 • GZS, CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
 • IZOBRAŽEVALNI ZAVOD HERA
 • RAZVOJNI CENTER STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ MONOTRO d.o.o.
 • GEA COLLEGE d.d.

Po končanem dopolnilnem usposabljanju, izda izobraževalna ustanova vsakemu prisotnemu potrdilo o udeležbi, katerega mora dostaviti udeleženec dopolnilnega usposabljanja Ministrstvu za okolje in prostor v roku 8 dni od zaključenega usposabljanja.

Licence in vpis v imenik nepremičninskih posrednikov

 1. pogoji za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika
  Podlagi za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika sta certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji posrednik/posrednica za nepremičnine in potrdilo iz kazenske evidence, da posameznik ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece.
 2. naslov prejemnika zahteve
  Zahtevo za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov naslovi vlagatelj na MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
 3. zahteva vpis v imenik nepremičninskih posrednikovZahteva se vloži na obrazcu, kateremu mora biti priložena fotografija in mora biti lastnoročno podpisan zaradi zajema na izkaznico nepremičninskega posrednika. Zahtevi vpis v imenik nepremičninskih posrednikov vlagatelj priloži naslednja dokazila:
  – potrdilo o pridobljeni izobrazbi;
  – potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu;
  – potrdilo o nekaznovanju za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, katerega izda Ministrstvo za pravosodje – v izvirniku, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
  – osebni dokument (ali potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču).Podatek, da je vlagatelj pridobil poklicno kvalifikacijo posrednik/posrednica za neprečnine lahko pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti iz zbirke nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije, podatek o nekaznovanosti pa iz kazenske evidence.Vlagatelj lahko priloži izjavo, s katero pooblasti ministrstvo, da v njegovem imenu pridobi po uradni dolžnosti potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču. Če gre za pridobitev dokazila o izobrazbi, mora biti v izjavi natančno navedena ustanova, naziv pridobljene izobrazbe, leto zaključenega izobraževanja.
 4. sprememba podatkov, vpisanih v imenik

  Nepremičninski posrednik je dolžan sporočiti vse spremembe podatkov v roku 15 dni od nastale spremembe.
 5. plačilo stroškovKandidat plača stroške vpisa v imenik v znesku 33 EUR z nakazilom na račun št. 01100-6300109972 sklic št. 18 25500 – 7141998 – 29662015 z oznako “stroški vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov”.
 6. potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe;Vlagatelj zahteve mora dokazati, da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. Potrdilo izda na podlagi zahtevka Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov pri Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

 

Imenik nepremičninskih posrednikov: