SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA in CENIK

UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji in cenik storitev in kopija zavarovalne police so sestavni del pogodbe o posredovanju. Splošni pogoji določajo pogoje poslovanja, ki niso zajeti v Pogodbi o posredovanju. Splošni pogoji veljajo za vse osebe, ki so v stiku z nepremičninsko družbo iz naslova posredovanja v prometu z nepremičninami. Kadar je sklenjena pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami in vsebuje določila, ki so dogovorjena drugače kot navajajo Splošnimi pogoji, se upoštevajo določila Pogodbe o posredovanju.

 

UPORABLJENI POJMI

Posamezni pojmi, uporabljeni v pogodbi o posredovanju ali splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Provizija oz. plačilo za posredovanje je plačilo posredniku za posredovanje informacij naročitelju o tretji osebi oz. njeni ponudbi ter za vzpostavitev stika med naročiteljem in ustrezno tretjo osebo s katero sklene prodajno-najemno-menjalno pogodbo ter za druga nebistvena opravila posrednika.

Posrednik oziroma nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer so bistvene dejavnosti poiskanje ustrezne tretje osebe, ki je pripravljena na sklenitev določenega posla, oz. njene ponudbe ter vzpostavitev stika med naročiteljem in tretjo osebo ter nebistvene dejavnosti kot so pogajanja in priprave za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba.

Naročitelj, oziroma naročiteljica, naročnik oz. naročnica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Posredovana tretja oseba, je oseba s katero stik z naročiteljem je vzpostavila nepremičninska družba.

Posredovana ponudba oz. povpraševanje je ponudba oz. povpraševanje posredovane tretje osebe.

Posredovani podatek je vsak podatek ki ga naročitelj prejme od nepremičninskega posrednika.

Zunanja oseba je oseba ki v času sklenitve pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami ni v delovnem razmerju z naročiteljem.

Ustrezna pogodba je pogodba katere predmet je nepremičnina kot npr. kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

Nepremičninska družba je edina pooblaščena za posredovanje pomeni da naročitelj za trženje in druge storitve posredovanja pooblasti samo eno izbrano nepremičninsko družbo. Naročitelj preusmeri vse tretje osebe in druge nepremičninske družbe na nepremičninsko družbo ter sam ne izvaja aktivnosti trženja. Nepremičninska družba lahko v skladu z dogovorom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. Nepremičninski posrednik vodi celotno posredovane do sklenitve ustrezne pogodbe in je udeležen pri vsaki transakciji. Naročitelj pri vsaki taki transakcij plača za storitev posredovanja.

Poleg nepremičninske družbe so za posredovanje pooblaščeni tudi: Naročitelj lahko posredovanje nepremičnine na trgu opravlja sam ali sklene pogodbo z drugo nepremičninsko družbo, če je v pogodbi o posredovanju tako določeno.

V tem primeru ima nepremičninska družbi enake ali boljše pogoje za posredovanje (plačilni pogoji, primopredajni roki, davčne dajatve, itd… ).

Okvirna ponudbena cena: je izhodiščna ali oglaševana cena, ki jo potrdi naročitelj za namen nameravane transakcije in ne vključuje  predpisanih davkov in plačila za posredovanje.

 

STORITVE POSREDOVANJA

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje dejanj se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:

–  sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

–  seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

–  ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

–  pisna opozorila, obvestila, potrdila;

–  ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

–  oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

–  seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

–  prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

–  ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

–  seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

–  telefonsko komuniciranje s strankami;

–  sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Storitev, ki niso navedene v tem členu, so predmet pisnega naročila in plačila.

 

DODATNE STORITVE

Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.V plačilo za ni vračunan davek na dodano vrednost, zato se ob izstavitvi računa plačilo poveča za morebitni DDV.

 

PLAČILO ZA POSREDOVANJE.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe. Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju. Nepremičninska družba pri plačilu obračuna 22% DDV. Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR. Ob sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža podjetja naročitelj plača provizijo za posredovanje v višini 4,0% prodajne vrednosti poslovnega deleža. V primeru zamude plačila mora naročitelj plačati zakonite zamudne obresti. V primeru oddaje je plačilo za posredovanje 4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150EUR. Ob sklenitvi oz./in podaljšanju najemne pogodbe se pogodbena vrednost določi kot zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Nepremičninska družba lahko odobri popust, če družba ugotovi, da gre za objektivne razloge. V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera ali na izrecno željo naročitelja ali iz katerega koli drugega razloga, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje. V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev. Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Višina dejanskih stroškov, ki jih nepremičninska družba zaračuna naročnikom za storitve nepremičninskega posredovanja, znaša največ 150EUR. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi ko naročitelj /ožji družinski član po preteku Pogodbe o posredovanju, sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba. Kadar se nepremičnina najprej odda in kasneje proda sta opravljena dva posla, zato se plača za storitev posredovanja vsak sklenjen posel posebej. Kadar gre za menjavo nepremičnine sta opravljena dva posla zato se plača za storitev posredovanja vsak sklenjen posel posebej.

 

VAROVANJE INTERESOV

Nepremičninska družba lahko posreduje tudi za tretjo osebo, s tem da v enaki meri skrbi za zaščito interesov naročitelja in tretje osebe.V primeru da nepremičninski posrednik preneha s posredovanjem oz. preneha njegova pogodba o sodelovanju, se zaradi zagotavljanja nemotenega posredovanja, posredovanje in podatki po Pogodbi o posredovanju prenesejo na drugega posrednika o katerem družba naročitelja pisno obvesti.

 

FIDUCIARNI RAČUN

Nepremičninska družba predlaga, da si stranka za hrambo denarna sredstva za primer v zvezi z izvedbo ustrezne pogodbe izbere ustreznega notarja.

 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

SKLENITEV POSLA MIMO NEPREMIČNINSKE DRUŽBE

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik.

 

DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.), o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine ter o vsaki spremembi njegovih podatkov iz pogodbe o posredovanju.

V primeru, da bo naročitelj nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, pooblašča nepremičninsko družbo, da trži oz. oglašuje pod enakimi pogoji.

Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

 

  1. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

Kot kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

– naročitelj krši pogodbo o posredovanju;

– naročitelj daje netočne, nepopolne podatke o ponudbi oz. potrebah ter o njegovi nameri po sklenitvi posla;

– naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;

– naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;

– naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

– da se bo s tretjo osebo, ki jo je posrednik napotil k naročniku, pogaja o prodaji nepremičnine izključno v prisotnosti posrednika.

– naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;

-naročitelj izvede spremembo ali prenos lastništva nepremičnine ali pravne osebe naročitelja na drugo pravno osebo in/ali druga pravna oseba pa s posredovano tretjo osebo sklene ustrezno pogodbo katere predmet je prodaja/oddaja nepremičnine ali podjetja.

– daje zavajajoče podatke o nameri naročila,

– s posredovanimi podatki seznani oz. omogoči seznanitev zunanje osebe, razen kadar zakon to dovoljuje,

– s posredovanimi podatki seznani oz. omogoči seznanitev oseb ki so v delovnem razmerju z naročiteljem, vendar le teh za opravljanje svoje funkcije nujno ne potrebujejo.

– s posredovano tretjo osebo komunicira mimo nepremičninske družbe,

– sklene pravni posel s posredovano tretjo osebo mimo oz. brez vednosti nepremičninske družbe,

– kadar ne pride do realizacije pogodbe zaradi okoliščin, ki jih je naročitelj zamolčal oz. prikrival nepremičninski družbi,

– zamolči pravne in dejanske napake ali kadar

– naročitelj izvede spremembo ali prenos lastništva nepremičnine ali pravne osebe naročitelja na drugo pravno osebo in/ali druga pravna oseba s posredovano tretjo osebo sklene ustrezno pogodbo katere predmet je prodaja/oddaja nepremičnine ali podjetja.

V primeru da je naročitelj pravna oseba, je dolžan nepremičninski družbi povrniti dvokratnik škode.

 

STIK MED NAROČNIKOM IN TRETJO OSEBO

Nepremičninska družba vzpostavi stik med naročiteljem in tretjo osebo, če organizira ogled ali njun sestanek, ali če naročitelju posreduje kateri koli podatek o tretji osebi (ime, priimek, firma, kontakt, naslov, lokacija, identifikator nepremičnine… ) ali če tretji osebi posreduje kateri koli podatek o nepremičnini, o naročitelju (ime, priimek, firma, kontakt, naslov, lokacija, identifikator nepremičnine… ) ali če  stranki seznani na drug primeren način.

 

PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.Če naročitelj z njimi seznani tretje osebe, je dolžan nepremičninski družbi plačati plačilo za posredovanje, ne glede ali je bila pogodba z nepremičninsko družbo sklenjena ter prevzeti vso škodo, ki iz tega naslova nastane.

Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. sklenitev posredniške pogodbe, sklenitev prodajne pogodbe ipd…), naročitelj dovoljuje fotokopiranje osebnega dokumenta, kot spremljajoče dokumentacije.

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma naročitelj potrjuje, da ni politično izpostavljena oseba in potrjuje da:

-ni voditelj države, predsednik vlade, minister ali namestnik oziroma pomočnik katere od navedenih oseb.

– Ni izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles.

– Ni član vodstvenih organov političnih strank.

– Ni član vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev.

– Ni član računskih sodišč ali svetov centralnih bank.

-Ni vodja diplomatskih predstavništev, konzulatov ali predstavništev mednarodnih organizacij, oziroma njihov namestnik ali visoki častnik oboroženih sil.

– Ni član upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države.

– Ni predstojnik organov mednarodnih organizacij (npr. predsednik, generalni sekretar, direktor, sodnik), njihov namestnik, član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

– Ni ožji družinski člani in ni ožji sodelavec katere zgoraj navedenih oseb.

– V zadnjih 12 mesecih ni opravljal, oz. ožji družinski član ali ožji sodelavec, ni opravljal katere izmed naštetih nalog.

Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naročitelj dovoljuje zbiranje, pridobivanje, vpisovanje, urejanje, vpogled, shranjevanje, brisanje in posredovanje njenih osebnih podatkov, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, upravičenim tretjim osebam ali obdelovanje na drug način. Upravičena tretja oseba je oseba ki je v skladu z zakonom upravičena do dostopa podatkov ali poslovna stranka nepremičninske družbe, ki je potrebna za izvedbo nameravanega posla ali storitve.

Naročitelj se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen obveščanja oz. neposrednega trženja storitev družbe in za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja ustrezne pogodbe katere predmet je nepremičnina.

 

ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED POGODBE

Ustrezna pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev. Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki podaljšata ali skleneta novo pogodbo o posredovanju. Naročitelj, ima pravico da v dobri veri kadarkoli odstopi od posredniške pogodbe. Kadar je naročitelj fizična oseba ima v primeru sklenjene pogodbe na daljavo pravico, da v 14 dneh od sklenitve pogodbe o posredovanju nepremičninski družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri odstopu od pogodbe naročitelj nepremičninski družbi vrne vse kar je od nje prejel, vse opravljene storitve naročitelj plača po veljavnem ceniku. Naročitelj nima pravice do odstopa od posredniške pogodbe, potem ko nepremičninska družba vzpostavi stik med tretjo osebo in naročiteljem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki. Ti splošni pogoji veljajo od 1.8.2019 do spremembe. Poslovodstvo nepremičninske družbe ima izključno pristojnost spremembe splošnih pogojev ob spremembi zakonodaje, predpisov ali poslovnega procesa.

 

REŠEVANJE SPOROV

V primeru, da katera izmed določb ali del določbe Pogodbe o posredovanju ali Splošnih pogojev ne bi bila skladna z obstoječo ali bodočo zakonodajo, se taka določba ali del določbe ne upošteva in jo nepremičninska družba zavrže oz. zamenja z določbo, ki je predmetni določbi najbližja. Morebitna neveljavnost take določbe ali dela določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti se rešuje pred pristojnim sodiščem s sedežem v kraju nepremičninske družbe.

 

 

 

 

 

 CENIK STORITEV cena v EUR brez ddv cena v EUR z ddv
Sestava pogodbe, vodenje in izvedba prodaje, 614,75 750
Sestava prodajne pogodbe 450 549
Sestava predpogodbe 225 274,5
Sestava najemne pogodbe 360 439,2
Svetovanje pri davčnih obveznostih je vključeno v plačilu za posredovanje. 360 439,2
V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju je svetovanje plačljivo:
1. Prodaja nepremičnine
2. Podaritev ali dedovanje nepremičnine
3. Dobiček iz kapitala
4. Davek od premoženja
5. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
6. Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
Pridobitev originalnega zemljiškoknjižni izpiska na okencu zemljiške knjige 100 122
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča 68 82,96
Pridobitev katastrskega načrta na okencu Gurs 100 122
Obveščanje predkupnih upravičencev o predkupni pravici. Cena na upravičenca. 10 12,2
Pridobivanje drugih listin, cena za posamezno listino + takse. 100 122
Kilometrina, cena/km. V primeru da je službena pot daljša od 20 min se zaračuna tudi  prevozna ura en (1) eur/min +ddv, za prevoženo pod do lokacije in nazaj. 0,303EUR/km +

1 EUR/min

0,37EUR/km + 1,22EUR/min
Svetovanja po dogovoru 100,00/uro

oz. po dogovoru

122,00/uro

oz. po dogovoru

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe  100,00  122,00
Prvi ogled nepremičnine in izvajanje nadaljnjih ogledov je vključeno v plačilu za posredovanje. V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju se prvi ogled in vsak izveden ogled plačuje. Cena na ogled. 60 73,2
Oglaševanje nepremičnine je vključeno v plačilu za posredovanje. V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju je oglaševanje plačljivo. Cena na dan oglaševanja. 5 6,1
Energetska izkaznica: Cena izdelave in izdaje energetske izkaznice je enaka tarifi oz. višini računa izdajatelja izkaznice, ter pribitku ena (1) ura nepremičninskega svetovanja ali več, odvisno od časa svetovanja. Po računu izdajatelja+ ura svetovanja Po računu izdajatelja+ ura svetovanja