SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA in CENIK

 1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji in cenik storitev in kopija zavarovalne police so sestavni del pogodbe o posredovanju. Splošni pogoji določajo pogoje poslovanja, ki niso zajeti v Pogodbi o posredovanju. Splošni pogoji veljajo za vse osebe, ki so v stiku z nepremičninsko družbo iz naslova posredovanja v prometu z nepremičninami. Kadar je sklenjena pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami in vsebuje določila, ki so dogovorjena drugače kot navajajo Splošnimi pogoji, se upoštevajo določila Pogodbe o posredovanju.

 

 1. UPORABLJENI POJMI

Posamezni pojmi, uporabljeni v pogodbi o posredovanju ali splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

Naročitelj, oziroma naročiteljica, naročnik oz. naročnica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Posredovana tretja oseba, je oseba s katero stik z naročiteljem je vzpostavila nepremičninska družba.

Posredovana ponudba oz. povpraševanje je ponudba oz. povpraševanje posredovane tretje osebe.

Posredovani podatek: je vsak podatek ki ga naročitelj prejme od nepremičninskega posrednika.

Zunanja oseba: je oseba ki v času sklenitve pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami ni v delovnem razmerju z naročiteljem.

Ustrezna pogodba je pogodba katere predmet je nepremičnina kot npr. kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

Nepremičninska družba je edina pooblaščena za posredovanje pomeni da naročitelj za trženje in druge storitve posredovanja pooblasti samo eno izbrano nepremičninsko družbo. Naročitelj preusmeri vse tretje osebe in druge nepremičninske družbe na nepremičninsko družbo ter sam ne izvaja aktivnosti trženja. Nepremičninska družba lahko v skladu z dogovorom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. Nepremičninski posrednik vodi celotno posredovane do sklenitve ustrezne pogodbe in je udeležen pri vsaki transakciji. Naročitelj pri vsaki taki transakcij plača za storitev posredovanja.

Poleg nepremičninske družbe so za posredovanje pooblaščeni tudi: Naročitelj lahko posredovanje nepremičnine na trgu opravlja sam ali sklene pogodbo z drugo nepremičninsko družbo.

V tem primeru ima nepremičninska družbi enake ali boljše pogoje za posredovanje (plačilni pogoji, primopredajni roki, davčne dajatve, itd… ).

Okvirna ponudbena cena: je izhodiščna ali oglaševana cena, ki jo potrdi naročitelj za namen nameravane transakcije in ne vključuje  predpisanih davkov in plačila za posredovanje.

 

 1. STORITVE POSREDOVANJA

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje dejanj se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:

–  sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

–  seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

–  ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

–  pisna opozorila, obvestila, potrdila;

–  ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

–  oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

–  seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

–  prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

–  ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

–  seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

–  telefonsko komuniciranje s strankami;

–  sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Storitev, ki niso navedene v tem členu, so predmet pisnega naročila in plačila.

 

 1. DODATNE STORITVE

Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.V plačilo za ni vračunan davek na dodano vrednost, zato se ob izstavitvi računa plačilo poveča za morebitni DDV.

 

 1. PLAČILO ZA POSREDOVANJE.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.

Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR. V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost, zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za morebitni DDV. V primeru zamude plačila mora naročitelj plačati zakonite zamudne obresti.

V primeru oddaje /najema je plačilo za posredovanje v višini dveh (2) mesečnih najemnin.

Kadar tretja oseba, ki ponudbo/ povpraševanje naročitelja sprejme, naročitelj pa iz osebnih razlogov pogodbe ponudbe ne sprejme, naročitelj nepremičninski družbi plača za storitev posredovanja, kot da bi bil posel sklenjen. Nepremičninska družba lahko v tem primeru odobri popust, če dužba ugotovi, da gre za objektivne razloge.

V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera ali na izrecno željo naročitelja ali iz katerega koli drugega razloga, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev.

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi ko naročitelj /ožji družinski član po preteku Pogodbe o posredovanju, sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba.

Kadar se nepremičnina najprej odda in kasneje proda sta opravljena dva posla, zato se plača za storitev posredovanja vsak sklenjen posel posebej.

Kadar gre za menjavo nepremičnine sta opravljena dva posla zato se plača za storitev posredovanja vsak sklenjen posel posebej.

V primeru, da je nepremičninska družba edina pooblaščena za posredovanje, naročitelj pa deluje v nasprotju z dogovorom, plača nepremičninski družbi za posredovanje dogovorjeno plačilo ki se izračuna na podlagi okvirne ponudbene oz. realizirane cene.

 

 1. POVRNITEV STROŠKOV

Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.  S tem se pokrivajo stroški iz splošnih pogojev po ceniku.

 

 1. VAROVANJE INTERESOV

Nepremičninska družba lahko posreduje tudi za tretjo osebo, s tem da v enaki meri skrbi za zaščito interesov naročitelja in tretje osebe. Naročitelj dovoljuje, da se pridobljeni podatki posredujejo tretjim osebam in se shranijo in obdelujejo za namene neposrednega trženja.

V primeru da nepremičninski posrednik preneha s posredovanjem oz. preneha njegova pogodba o sodelovanju, se zaradi zagotavljanja nemotenega posredovanja, posredovanje in podatki po Pogodbi o posredovanju prenesejo na drugega posrednika o katerem družba naročitelja pisno obvesti.

 

 1. FIDUCIARNI RAČUN

Nepremičninska družba predlaga, da si stranka za hrambo denarna sredstva za primer v zvezi z izvedbo ustrezne pogodbe izbere ustreznega notarja.

 

 1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

 1. SKLENITEV POSLA MIMO NEPREMIČNINSKE DRUŽBE

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik.

 

 1. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

V primeru, da bo naročitelj nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, pooblašča nepremičninsko družbo, da trži oz. oglašuje pod enakimi pogoji.

Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

 

12. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA
Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.
Kot kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
– naročitelj krši pogodbo o posredovanju;
– naročitelj daje netočne, nepopolne podatke o ponudbi oz. potrebah ter o njegovi nameri po sklenitvi posla;
– naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
– naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
– naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
– da se bo s tretjo osebo, ki jo je posrednik napotil k naročniku, pogaja o prodaji nepremičnine izključno v prisotnosti posrednika.
– naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
-naročitelj izvede spremembo ali prenos lastništva nepremičnine ali pravne osebe naročitelja na drugo pravno osebo in/ali druga pravna oseba pa s posredovano tretjo osebo sklene ustrezno pogodbo katere predmet je prodaja/oddaja nepremičnine ali podjetja.

Kršitelj plača pogodbeno kazen v višini trikratnika nastale škode kadar:
– daje zavajajoče podatke o nameri naročila,
– s posredovanimi podatki seznani oz. omogoči seznanitev zunanje osebe, razen kadar zakon to dovoljuje,
– s posredovanimi podatki seznani oz. omogoči seznanitev oseb ki so v delovnem razmerju z naročiteljem, vendar le teh za opravljanje svoje funkcije nujno ne potrebujejo.
– s posredovano tretjo osebo komunicira mimo nepremičninske družbe,
– sklene pravni posel s posredovano tretjo osebo mimo oz. brez vednosti nepremičninske družbe,
– kadar ne pride do realizacije pogodbe zaradi okoliščin, ki jih je naročitelj zamolčal oz. prikrival nepremičninski družbi,
– zamolči pravne in dejanske napake ali kadar
– naročitelj izvede spremembo ali prenos lastništva nepremičnine ali pravne osebe naročitelja na drugo pravno osebo in/ali druga pravna oseba s posredovano tretjo osebo sklene ustrezno pogodbo katere predmet je prodaja/oddaja nepremičnine ali podjetja,
V kolikor naročitelj izvede prenos lastništva nepremičnine ali pravne osebe naročitelja na drugo pravno osebo  in/ali druga pravna oseba pa s posredovano tretjo osebo sklene ustrezno pogodbo katere predmet je prodaja/oddaja nepremičnine ali podjetja, plača nepremičninski družbi nadomestilo za poslovna svetovanja v višini trikratnika dogovorjenega plačila glede na vrednost posla. V koliko se vrednost posla ne da ugotoviti, naročitelj plača nadomestilo v višini trikratnika dogovorjenega plačila za posredovanje glede na vrednost nepremičnine ocenjene po Geodetske uprave Republike Slovenije za poslovna svetovanja.

 

 1. STIK MED NAROČNIKOM IN TRETJO OSEBO

Nepremičninska družba vzpostavi stik med naročiteljem in tretjo osebo, če organizira ogled ali njun sestanek, ali če naročitelju posreduje kateri koli podatek o tretji osebi (ime, priimek, firma, kontakt, naslov, lokacija, identifikator nepremičnine… ) ali če tretji osebi posreduje kateri koli podatek o nepremičnini, o naročitelju (ime, priimek, firma, kontakt, naslov, lokacija, identifikator nepremičnine… ) ali če  stranki seznani na drug primeren način.

 

 1. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

 1. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

Če naročitelj z njimi seznani tretje osebe, je dolžan nepremičninski družbi plačati plačilo za posredovanje, ne glede ali je bila pogodba z nepremičninsko družbo sklenjena ter prevzeti vso škodo, ki iz tega naslova nastane.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta).

Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. sklenitev posredniške pogodbe, overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument .

Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o  varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina.

 

 1. ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED POGODBE

Ustrezna pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev. Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki podaljšata ali skleneta novo pogodbo o posredovanju. Naročitelj, ima pravico da v dobri veri kadarkoli odstopi od posredniške pogodbe. Naročitelj – fizična oseba ima v primeru sklenjene pogodbe na daljavo pravico, da v 14 dneh od sklenitve pogodbe o posredovanju nepremičninski družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri odstopu od pogodbe naročitelj nepremičninski družbi vrne vse kar je od nje prejel, vse opravljene storitve naročitelj plača po veljavnem ceniku. Naročitelj nima pravice do odstopa od posredniške pogodbe, potem ko nepremičninska družba vzpostavi stik med tretjo osebo in naročiteljem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki. Ti splošni pogoji veljajo do spremembe. Poslovodstvo nepremičninske družbe ima izključno pristojnost spremembe splošnih pogojev ob spremembi zakonodaje, predpisov ali poslovnega procesa.

17. REŠEVANJE SPOROV

Morebitna neveljavnost katere izmed določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določil in jih stranke nemudoma nadomestijo z novimi. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti se rešuje pred pristojnim sodiščem s sedežem v kraju nepremičninske družbe.

Splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletni strani.

 CENIK STORITEVcena v EUR brez ddvcena v EUR z morebitnim ddv
Sestava pogodbe, vodenje in izvedba prodaje,614,75750,00
Sestava prodajne pogodbe450,00549,00
Sestava predpogodbe225,00274,50
Sestava najemne pogodbe360,00439,20
Svetovanje pri davčnih obveznostih je vključeno v plačilu za posredovanje.360,00439,20
V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju je svetovanje plačljivo:
1. Prodaja nepremičnine
2. Podaritev ali dedovanje nepremičnine
3. Dobiček iz kapitala
4. Davek od premoženja
5. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
6. Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
Pridobitev originalnega zemljiškoknjižni izpiska na okencu zemljiške knjige100,00122,00
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča68,0082,96
Pridobitev katastrskega načrta na okencu Gurs100,00122,00
Obveščanje predkupnih upravičencev o predkupni pravici. Cena na upravičenca.10,0012,20
Pridobivanje drugih listin, cena za posamezno listino + takse.100,00122,00
Kilometrina, cena/km. V primeru da je službena pot daljša od 20 min se zaračuna tudi  prevozna ura en (1) eur/min +ddv, za prevoženo pod do lokacije in nazaj.0,303/km +0,37/km 1 + 1,22 EUR/min
1 EUR/min
Svetovanja po dogovoru100,00/uro oz. po dogovoru122,00/uro oz. po dogovoru
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe 100,00 122,00
Prvi ogled nepremičnine in izvajanje nadaljnjih ogledov je vključeno v plačilu za posredovanje. V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju se prvi ogled in vsak izveden ogled plačuje. Cena na ogled.60,0073,20
Oglaševanje nepremičnine je vključeno v plačilu za posredovanje. V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju je oglaševanje plačljivo. Cena na dan oglaševanja.5,006,10
Energetska izkaznica: Cena izdelave in izdaje energetske izkaznice je enaka tarifi oz. višini računa izdajatelja izkaznice, ter pribitku ena (1) ura nepremičninskega svetovanja ali več, odvisno od časa svetovanja.Po računu izdajatelja+ ura svetovanjaPo računu izdajatelja+ ura svetovanja